Souborný katalog SKAT není v současné době jediným katalogem v ČR. Existuje zde řada kvalitních a díky internetu bez problémů dostupných zdrojů. Své místo jako zdroj informací určitě stále má. Stávající zpracování dat již neodpovídá technickým možnostem a potřebám dnešní doby. Správci katalogu navrhují pomocí on-line stahování záznamů prostřednictvím OAI provideru zautomatizovat fungování SKAT. On-line aktualizace umožní vidět opravy a především vyřazení svazků v reálném čase a ne se čtvrtletním zpožděním jako doposud. Implementace WWW katalogu Clavius a Z39.50 serveru Clavius zrychlí a zkvalitní vyhledávání jak v souborném katalogu tak i v JIB.

   Změny se dotknou i souborného katalogu článků ANSKAT. Nabízí se možnost stahovat všechny články z jednotlivých knihoven, bez ohledu na původní rozdělení titulů. Bude probíhat automatická kontrola na shodnost titulů, čím se zamezí vzniku duplicit. Katalog by mohl jednorázově přijímat starší záznamy článků jako archiv pro členské knihovny.

   Otázkou budoucnosti je vznik Katalogu elektronických zdrojů. Fungoval by na principu ANSKAT. Webové zdroje lze využít k tomu, aby lokální databáze knihoven, zejména pak jejich autoritní záznamy, byly obohaceny o tyto webové zdroje. V záznamu knihy nebo článku na katalogizačním lístku bude umístěn odkaz k dané problematice na internetu. Vyhledávání odpovídajících a kontrolu došlých zdrojů by zajišťovaly pracovnice, které dosud kontrolují záznamy pro SKAT . Obohacení lokálních zdrojů by bylo to, čím by se SKAT lišil od ostatních souborných katalogů. Vznikla by nová služba pro členské knihovny.

   Výše uvedené myšlenky byly předloženy na Výroční členské schůzi sdružení letos na jaře. V září 2007 byl všem členům sdružení zaslán dopis prostřednictvím mailu s následujícími otázkami. Své odpovědi zaslalo 62 knihoven, především těch největších přispěvatelů. 

   Výsledek kladné souhlasné odpovědi je uveden u každé otázky.

1) Převod stávajících dat včetně WWW katalogu z prostředí LANius do prostředí Clavius SQL?

93%

2) Automatické stahování záznamů z knihoven, které mají WWW katalog Clavius pomocí OAI providera ?

98%

3) Souhlasíte s tím, aby data SKAT již nebyla čtvrtletně vydávána na CD k instalaci do LANia?

98%

4) Jste ochotni spolupracovat na opravě Vašich záznamů ?

100%

5) Je Vaše knihovna ochotna tvořit záznamy elektronických zdrojů (EZ) pro chystanou společnou bázi EZ?

61%

6) Jste pro automatické stahování elektronických dokumentů (webových zdrojů) z členských knihoven ?

93%

7) Má SKAT doplňovat autoritní záznamy klíčových slov a předmětových hesel o odkazy na tyto webové zdroje ?

84%

8) Má SKAT zajistit distribuci kvalitních WWW odkazů ze serveru SKAT do WWW katalogů členských knihoven ?

90%

9) V článkové bázi ANSKAT přestat stahovat podle rozdělovníku a nadále stahovat všechny články?

62%

10) Do článkové báze ANSKAT umožnit členským knihovnám "odložit" starší články jako do archivu?

70%

   O stálé popularitě souborného katalogu naučné literatury SKAT hovoří výsledek poslední otázky: “Jaké zdroje ve Vaší knihovně nejčastěji používáte?” Pět nejpoužívanějších katalogů měly knihovny seřadit od jedničky po pětku. Na prvním místě se jednoznačně umístil Souborný katalog naučné literatury se průměrnou známkou 1,4. Velké knihovny preferují CASLIN, který obdržel známku 2,2. V těsném závěsu je JIB se známkou 2,5. Na čtvrtém místě je stále aktuální pro malé knihovny MVS se známkou 2,9. Poslední místo obdržel ANSKAT se známkou 3,1.

   Závěrem bych ráda poděkovala všem knihovnám, které se ankety zúčastnily. Výsledky nám potvrdily, že většina členů souhlasí s nutností změn ve fungování souborného katalogu SKAT a ANSKAT a nebrání se i přes kapacitní problémy, na které upozorňují, tvorbě nového katalogu Elektronických zdrojů. V příštím roce bychom rádi podali žádost o poskytnutí dotace na jeho realizaci. Mile nás potěšila stoprocentní ochota spolupracovat na opravě zaslaných záznamů.

P.Š.

Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius
Jiráskova 1775, 390 02 Tábor, IČO 65018826
tel. 381 251 715, e-mail: info@skat.cz