Výroční zpráva 2012

 

I. Zpráva o činnosti

Úvod

Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius SKAT je zájmové sdružení právnických osob ve smyslu zákona 47/1992 Sb. Hlavním předmětem činnosti Sdružení je vytváření, provozování, užívání a šíření souborného katalogu.

Založeno bylo dne 6. června 1996 v Olomouci, byly rovněž schváleny stanovy Sdružení a zvolena jeho sedmičlenná rada. Poslední rada a kontrolní skupina byla schválena v loňském roce. Od roku 2000 je diferencován členský příspěvek takto: knihovny do 20 tis. sv. ve výši 1.000,- Kč, knihovny nad 20 tis. sv. ve výši 2.000,- Kč.

 

Činnost v roce 2012

 

Výroční schůze a jednání Rady

16. výroční schůze Sdružení se konala 18.4.2012 v Praze. Text výroční zprávy byl zpracován a schválen Radou, spolu s pozvánkou byl zveřejněn elektronicky na webových stránkách SKAT.

Od uplynulé schůze VČS se konaly schůze Rady SKAT:

18.4. 2012 po ukončení 16. výroční schůze. Zde byli ve funkci předsedy, resp. místopředsedy potvrzeni Mgr. Ladislav Zoubek a Ing. Jiří Šilha. Dále Rada projednala organizaci tří seminářů do konce r. 2012.

Koncem r. 2012 proběhlo jednání místopředsedy SKAT s MZK o možnosti zastřešení projektu „Obálky knih“ s negativním výsledkem.

19.3. 2013 se konala v NK ČR schůze především za účelem přípravy VČS, dále se diskutovalo dalším směřování SKAT.

Ostatní záležitosti byly řešeny prostřednictvím elektronické pošty.

 

Základní činnost

Vycházela ze stanovených úkolů. Budování souborného katalogu SKAT probíhá průběžně. Katalog k 31.12.2012 obsahoval 371418 titulů, 4161122 exemplářů. Zpracování provádí formou externí placené služby Alena Justinová a Eva Dubová.

Pokračuje automatické zpracování souborného katalogu článků ANSKAT (k 31.12.2012 obsahoval 1345144 článků).

 

Úkoly roku 2012

Na základě požadavku proběhly semináře:

Regionální knihovní systém Clavius REKS – v červnu (účast metodiček z cca 20 knihoven)

„Hlavní důvody duplicit a chyb v souborném katalogu SKAT“ (Katalogizační pravidla AACR2) v Národní knihovně ČR dne 6.11.2012 v Praze. Přednesla PhDr. Zuzana Hájková (Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích) a Alena Justinová. Prezentace z tohoto semináře je umístěna na webu SKAT.

Plánovaný seminář „Elektronické dokumenty a online zdroje“ nebyl uskutečněn, protože souběžně s našimi záměry realizovala NK ČR obdobný seminář, navíc ve dvou úrovních – začátečníci a pokročilí.

 

Stav členské základny

K 31.12.2012 mělo Sdružení 195 členů. Do katalogu SKAT je připojen fond naučné a regionální literatury ze 198 knihoven (v tomto počtu jsou i knihovny, které zanikly nebo ukončily členství ve sdružení). Na tvorbě databáze článků ANSKAT spolupracuje 87 knihoven.

 

II. Zpráva o hospodaření

           Příjmy sdružení tvořily členské příspěvky ve výši 365.000,- Kč, úroky z vkladů na běžném a vkladovém účtu 2.073,42 Kč.

Celkové výnosy za rok 2012 činily 467.593,42 Kč (včetně uzávěrkových operací týkajících se snížení vlastního jmění v případě majetku pořízeného z dotací o poměrnou část účetních odpisů odpovídající částce přijaté dotace).

 

           Celkové náklady za rok 2012 činily 450.331,- Kč včetně účetních odpisů.

Na kontrolu a úpravu dat byla vynaložena částka ve výši 272.530,- Kč, které formou fakturované služby prováděla paní Alena Justinová a paní Eva Dubová. Provozní režii mimo jiné tvořily náklady na: školení, na poštovné, na poplatky za vedení účtu, na výroční členskou schůzi. Úspory cca 1.500,- Kč jsme dosáhli na poštovném díky zasílání faktur elektronicky.

Výsledek hospodaření tvořil zisk ve výši +17.262,42 Kč

Zůstatek finančních prostředků činil +446.352,10 Kč. Tyto peníze slouží k financování provozu a budou v budoucnu využity ke krytí spoluúčasti na některém z projektů VISKu. Zároveň slouží jako rezerva pro případ nutnosti koupě nového serveru.

Sdružení eviduje závazek ve výši 21.160,- Kč.

Sdružení neeviduje žádnou pohledávku k 31.12.2012.

Sdružení neodvedlo žádnou daň z příjmů. Z podnikatelské činnosti mělo pouze příjmy plynoucí z úroků z vkladového účtu, ale uplatnilo možnost snížit základ daně dle §20 odst. 7 zákona.

       Běžný účet číslo 109698879/0300 a spořící účet číslo 229991770/0300 byly vedeny u Československé obchodní banky, a.s. v Táboře do 10.7.2012. Na základě rozhodnutí rady byl založen v červnu nový účet číslo 2900267033/2010 u Fio banky a.s. pobočky v Táboře. Následně k němu Fio konto číslo účtu 2600293723/2010 se zvýhodněným netermínovaným úročením. Tyto účty jsou vedeny bez jakýchkoliv poplatků. Došlo tak k roční úspoře cca 1.800,- Kč. Pokud se poplatky v roce 2013 nezmění, měli by být náklady za vedení účtu nulové.

       V říjnu 2012 proběhla kontrola FÚ Tábor na vyúčtování dříve získaných dotací z VISK. Kontrola konstatovala, že vyúčtování dříve získaných dotací je bez chyb a v pořádku.

Nedílnou součástí zprávy o hospodaření jsou ekonomické přehledy, které následují.

Rozvaha k 31.12.2012

Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2012

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2012